Verkoops voorwaarden


Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen 3D printers VDB en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door 3D printers VDB en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. 3D printers VDB houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identiteit van 3D printers VDB

3D-Printers VDB
BTW: BE0554.765.962

2. Bestellen en afhalen in een 3D printers VDB winkel

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op 3D-printersVDB.be bestelt en ervoor kiest dit bij een 3D printers VDB winkel in België af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in een 3D printers VDB winkel te België naar keuze.
De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
3D printers VDB is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee electronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Bestellen en levering ter plaatse

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres te België. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt 3D printers VDB zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die 3D printers VDB dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
Alle prijzen zijn in Euro/€.
Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.
Artikelen aangekocht in de webshop van 3D printers VDB worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt voldaan. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan 3D printers VDB niet aansprakelijk worden gesteld.
3D printers VDB behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.
De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. 3D printers VDB aanvaardt dus enkele contante betaling bij aankoop in een fysiek verkooppunt.
De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

5. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.
De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.
Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.
Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die u binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan 3D printers VDB (info@3d-printersvdb.be).
Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt 3D printers VDB het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien een goederenlift vereist is, zal een supplement van 100€ gefactureerd worden bij levering.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor 3D printers VDB en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

7. Afhalen in winkel

De producten blijven 14 kalenderdagen beschikbaar in de winkel, waarna de bestelling wordt geannuleerd.

8. Leveringen

Van bij de aankomst ter plaatse van de koerier ontvangt de klant – of de persoon die optreedt in naam en voor rekening van laatstgenoemde – de koerier op de plaats van levering en legt hij aan laatstgenoemde de bestelbon voor met het oog op het bewijs van zijn identiteit.
De klant verbindt zich ertoe de losplaats gemakkelijk bereikbaar te maken voor de manuele levering van het ingepakte toestel. De koerier zal het toestel niet uitpakken, zelfs niet om het dragen tot de losplaats te vergemakkelijken. Indien het vervoer van het toestel op aandringen van de klant en gelet op de goede wil van de koerier, uitgepakt zou gebeuren, zal de klant geen verhaal instellen tegen de koerier wegens schade veroorzaakt aan het geleverde materiaal en/of aan de leveringsplaats. In dat uitzonderlijke geval, dat niet opgedrongen kan worden aan de koerier, ondertekent de klant vooraf het leveringsdocument, ter vrijstelling van verantwoordelijkheid.
Geen enkel werk dat noodzakelijk is voor de doorgang van de toestellen zal worden verricht door de koerier (demonteren van de deuren, ramen, trapleuning enz.).
De klant zal erover waken dat geen enkele belemmering enige hinder of gevaar vormt voor de goederenverplaatsing tot de plaats van de levering bepaald door de opdracht. Hij zal er bovendien over waken dat de plaats van de levering, of van enige andere opdracht, alle noodzakelijke veiligheids- en weerstandsmaatregelen biedt.
De klant zal erover waken het traject van de koerier met kartons en/of beschermingsplastiek te beschermen tot de door de opdracht bepaalde leveringsplaats. De koerier mag in geen enkel geval verzocht worden zijn werkschoenen uit te trekken.
De klant aanvaardt dat de koerier het toestel aflevert op de eerste toepasselijke plaats in het geval dat de manuele verplaatsing tot de plaats van levering moeilijk, risicovol of gevaarlijk wordt geacht (wenteltrap, nauwe of krappe doorgang enz.). Evenzo kent hij de koerier het recht toe om geen enkele opdracht uit te voeren die hem blootstelt aan een precaire of gevaarlijke situatie.
Indien de klant de aanwezigheid van een lift vermeldt, moet hij erop toezien dat deze in goede staat van werking is, makkelijk bereikbaar is en over afdoende ruimte en laadvermogen beschikt voor het gelijktijdig vervoer van het (de) product(en) en van de koerier(s). In het geval dat de lift van het onroerend goed buiten dienst zou zijn, kent hij aan de koerier het recht toe om het goed niet langs de trappen naar boven te brengen en terug te keren wanneer de lift opnieuw in dienst is. Artikel 8.15. is in dat geval van toepassing.
In het kader van een levering met lift moet de klant de voorbereiding van de opdracht verzorgen om het goede verloop ervan te garanderen: signalisatie, plaatsreservatie, inlichting van de lokale overheden, …
De klant moet zich ervan vergewissen dat zijn 3D-printer conform is en dat deze geschikt is voor de door de fabrikant vermelde specifieke kenmerken van zijn product. De koerier zal de installatie van de bestemmeling op geen enkele manier wijzigen.
De klant moet er in het bijzonder over waken dat er zich een conforme energiebron (net aansluiting) bevindt in de onmiddellijke omgeving van de plaats van indienststelling of van de installatie/integratie van zijn product.
Indien de leveringsvoorwaarden niet overeenstemmen met de beschreven dienst, kan een bestek worden opgemaakt.
In geval van afwezigheid van de klant op de datum van de vastgelegde afspraak, de klant wordt dan verzocht om contact op te nemen met het callcenter om een nieuwe afspraak te maken. In geval van wederaanbieding omwille van deze afwezigheid, behoudt 3D printers VDB het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.
De klant die de bestelling plaatst, aanvaardt dat de elektronische handtekening op PDA bij de levering hem juridisch bindt en dat deze gelijk is aan een handtekening op papier.
De klant aanvaardt dat de handtekening, de akten, de informatie en de instructies die worden gegeven door de persoon die aanwezig is in het huis op het moment van de levering hem definitief bindt, in zijn naam en voor zijn rekening.
De RECUPEL-terugname mag slechts gebeuren mits strikte inachtneming van de volgende richtlijnen: De afhaling gebeurt op dezelfde plaats als de levering en het moet steeds gaan om een coëfficiënt 1 om 1 (1 teruggenomen toestel voor 1 geleverd toestel) Het teruggenomen toestel moet volledig gereinigd, leeggemaakt, en uitgebroken worden, en het toestel moet volledig losgemaakt zijn van alle bronnen, (elektriciteit, internet). De koerier staat enkel in voor de terugname van de RECUPEL die een rechtstreeks verband vertoont met de verkoop waarvan hij de levering verzorgt.
* Deze elementen worden aan de loutere beoordeling van de chauffeur overgelaten.

9. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van 3D printers VDB over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van 3D printers VDB tot gehele betaling van de factuur.
Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.
Zolang 3D printers VDB , volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van 3D printers VDB kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

10. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan 3D printers VDB mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.
Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door 3D printers VDB zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna 3D printers VDB eigenaar wordt van het product.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan 3D printers VDB . Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.
Voor producten met grote afmeting kan 3D printers VDB op vraag van de klant de producten komen ophalen, hiertoe worden transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een 3D printers VDB winkel, zonder enige kosten.
Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (CD’s, DVD’s, USB’s, Software, …)
Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;
De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via e-mail (info@3d-printersvdb.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een 3D printers VDB winkel, zonder enige kosten.
Bij afhaling door 3D printers VDB van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

11. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en 3D printers VDB , is 3D printers VDB gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan 3D printers VDB . Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is 3D printers VDB gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

12. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van 3D printers VDB , en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om 3D printers VDB of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 9 hieronder, onverlet.

13. Garanties

3D printers VDB biedt 12 maanden garantie voor gebreken aan overeenstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de op factuur vernoemde datum. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor 3D printers VDB of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt 3D printers VDB er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen
Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van 3D printers VDB . Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.
Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.
Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval een derde partij, die niet rechtmatig door 3D printers VDB werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is.
De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. 3D printers VDB is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.
Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van 3D printers VDB ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.
Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is 3D printers VDB niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.9, meer in het bijzonder art. 9.1.
Bij de herstelling van 3D-printers is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van 3D printers VDB in dit verband. 3D printers VDB heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke 3D-printers.

14. Terugname

3D printers VDB biedt de klant in sommige gevallen de mogelijkheid om de oude 3D-printer om te ruilen voor een nieuw artikel van vergelijkbare waarde en hetzelfde technologie-type.

15. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat 3D printers VDB niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van 3D printers VDB of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

16. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW.

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door 3D printers VDB aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

17. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

Als één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.
Alle overeenkomsten gesloten tussen 3D printers VDB en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen 3D printers VDB en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin 3D printers VDB gevestigd is.

18. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van 3D printers VDB is strikt verboden zonder schriftelijk verkregen toestemming.